اگر به خانه ی من آمدی

IfYouComeToMyHouse

BEST BEAUTIFUL THINGS IN THE WORLD
من یک ساعت دنیا رو با تمام آخرت عوض نمیکنم!!

سهراب یکبار گفت:" کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم" اما من از شناسایی راز گل سرخ به اندازه افسون بودن در اون لذت میبرم.

به زندگی به چشم یه فرصت نگاه میکنم. همین باعث میشه که اعتقاد داشته باشم با همه تلخی هاش ارزشش رو داره و به قول آندره مالرو درسته که هیچ چیز بی ارزش تر از زندگی نیست ولی هیچ چیز به ارزش زندگی نیست!!

همیشه این جمله حضرت امیر(ع) تو گوشمه که :"من یک ساعت دنیا رو با تمام آخرت عوض نمیکنم!!". کوتاه اما سرشار از معنا..

من هم یک ساعت دنیا رو با تمام آخرت عوض نمیکنم چون اینجا تنها فرصتیه که میتونم ابدیتم رو باش ترسیم کنم.